Sức khỏe online

quy dinh moi ve dinh muc su dung may x quang phuc vu trong hoat dong y te Quy định mới về định mức sử dụng máy X - quang phục vụ trong hoạt động y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/2019/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.